28. února 2012

Počáteční čtení - Macquarie metoda

V rámci rozumové výchovy v přípravném stupni se vzájemně neoddělitelně rozvíjejí poznávací schopnosti a řeč, logické myšlení, pozornost, paměť, také grafické schopnosti a vytváří se početní představy.

Cílem práce v přípravném stupni není jen poskytnout žákům určité množství konkrétních vědomostí a dovedností, ale převážně jejich příprava na další vzdělávání, adaptace na školu a na proces učení. Metoda nácviku počátečního čtení metodou Macquarie, kterou jsme s úspěchem od roku 2000 začali v přípravném stupni používat, se nám osvědčila při plnění všech cílů.

Macquarie metoda utváří předpoklady pro osvojování si klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení tím, že zlepšuje žákovu čtenářskou pohotovost. Metoda také buduje základy pro osvojení si kompetence komunikativní a pracovní, protože rozvíjí jeho schopnost komunikovat a vede ho k dodržování pravidel a naučeného postupu. Zároveň mu umožňuje zážitek úspěchu a tím ho motivuje k další práci.
Macquarie metoda

Tato metoda je určena všem, kteří pracují s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami v přípravném stupni pomocné školy, na nižším stupni základní školy speciální a v rehabilitační třídě základní školy speciální. Také všem učitelům a pedagogickým asistentům v základních školách, kteří mají ve své třídě integrovaného žáka se specifickými vzdělávacími potřebami.

Metoda Macquarie, podle Kevina Wheldalla, jednoho z autorů metody, je výzkumem ověřený a úspěšný program nácviku čtení a rozvoje schopností potřebných ke čtení. Je určena dětem s dyslexií a se specifickými vzdělávacími potřebami. Preferuje zvukovou stránku slova a posiluje čtenářské dovednosti. V roce 1999 byla aplikována na skupině 142 žáků a po zhruba 20 týdnech se zlepšili jejich čtenářské dovednosti téměř o 100 procent.

Metoda rozvíjí verbální pohotovost dítěte, a to tím, že střídá pauzu, výzvu k činnosti a pochvalu. Dítěti umožňuje cvičit čtení slova postřehnutím a jeho opakovaným vyslovováním. Vzor i zpětnou vazbu poskytuje učitel. Další předností metody:
 • rozvíjí aktivní slovní zásobu - nová slova, která se dítě ve třídě naučí z karet či z obrázků, se objevují v jeho spontánní řeči dřív, než slova jen slyšená,
 • využívá a motivuje dítě pomocí principu bezchybného čtení, viz Pedagogické zásady,
 • zlepšuje jeho artikulační obratnost,
 • učí ho práci v lavici a rozvíjí jeho pozornost,
 • využívá obrázky a manipulaci s nimi,
 • vytváří pro každé dítě individuální složku pro čtení. 
V současnosti se metoda vyučuje na Macquarie institutu v Sydney. My jsme před sedmi lety měli k dispozici jen článek s důkladným popisem metody uveřejněný v časopise Leben mit Down Syndrom. I to nám stačilo, abychom po krátké době zjistili, že její využití bude prospěšné.

Pedagogické cíle
Pomocí metody plníme zejména tyto pedagogické cíle:
 • naučit žáka dodržovat pravidla a pracovní postup,
 • rozvíjet jeho schopnost vizuální a sluchové diferenciace a fonematický sluch,
 • pojmenovávat obrázky, písmena, slova a slabiky a číst je,
 • rozvíjet žákovy komunikační schopnosti.
Podmínky a požadavky
Pro úspěšnou práci s dítětem pomocí metody Macquarie, musí být splněny určité předpoklady týkající se dítěte, prostředí a pomůcek:

Dítě
 • by mělo být schopné udržet s učitelem oční kontakt, 
 • by mělo být schopné krátkodobě se soustředit na práci v lavici a sledovat pokyny učitele, 
 • by mělo být schopné poznat a rozlišit stejné příp. odlišné předměty,
 • by mělo chápat a plnit jednoduché pokyny: „vezmi“, „dej“, či „polož“. 
Pokud budeme pracovat s dítětem pravidelně, jeho pracovní chování se zlepší a čas věnovaný práci se prodlouží.

Pracovní místo
Dodržujeme stálé pracovní místo. Sedíme naproti sobě v lavici nebo u pracovního stolu. Na ploše máme jen složku, otevřenou na stránce s aktuální matricí a obrázky.

Pomůcky
Pracujeme s obrázky pexesa, lota nebo jinými libovolnými obrázky. Ke každé matrici máme identické obrázky na kartičkách. Kartičky a matrice – listy se 2 až 9 obrázky zakládáme do závěsných fólií A4. Velmi dobře se dají využít obrázky z Prvního čtení, piktogramy i obrázky z VOKS. Příprava obrázků, písmen i slov je jednoduchá, můžeme je psát a kreslit přímo rukou a kopírovat anebo je vytvářet pomocí počítače. Druhý způsob je více praktický, umožní archivaci materiálů a také jejich úpravu pro jiné žáky.

Metodický postup
1. stupeň – obrázky
Nejdříve zjišťujeme, zda je dítě schopno od sebe rozlišit dva obrázky. Začínáme s jednou kartičkou a matricí se dvěma obrázky.
Dítě necháme přiřazovat: Přiřazování jedné kartičky. Pokyn „Polož botu na botu.“
Výběr jedné kartičky. Pokyn „Dej mi botu.“ Dítě nemá možnost podat špatnou kartičku. Učí se reagovat na pokyny. Pokračujeme se dvěma kartičkami a matricí se dvěma obrázky:
Postupné přiřazování dvou kartiček. Pokyny „Polož dům na dům. Polož botu na botu.“ Před dítě pokládáme nejdříve jednu, pak druhou kartičku. V případě nesprávného umístění bez komentáře opravíme.
Výběr ze dvou možností. Pokyn „Dej mi dům. Dej mi auto“. Nyní je výběr ztížený, dítě postupně podává správné kartičky. Činnost nekomentujeme, čas neprodlužujeme. Pokud dítě váhá, správnou kartičku trochu posuneme.
Tyto kroky se opakují, dokud dítě nepřiřadí postupně čtyři obrázky a dokud neurčí ze čtyř obrázků správný tak, že ho ukáže nebo podá. Počet obrázků pak zvýšíme na šest, později na devět. Při přikládání obrázků opakovaně dětem nabízíme zvukový vzor slova a také zpětnou vazbu. Pokud můžeme usuzovat z našich zkušeností, začne většina dětí bez vyzvání slova spontánně opakovat nebo napodobovat – více mluvit.

2. stupeň – písmena
Dítě je vedeno rozlišit dvě písmena a vyhledat dvě stejná. Začínáme s jednou kartičkou a matricí se dvěma písmenky:
Přiřazování jedné kartičky. Pokyn „Polož A na A.“
Výběr jedné kartičky. Pokyn „Dej mi A.“ Pokračujeme se dvěma kartičkami a matricí se dvěma písmeny. Dítě opět necháme přiřazovat a potom vybírat:
Postupné přiřazování dvou kartiček. Pokyny „Polož A na A. Polož M na M.“
Výběr ze dvou možností. Pokyny „Dej mi M. Dej mi A.“

Podle Macquarie metody se písmena nemají pojmenovávat, děti je však samy spontánně četly, zažívaly pocit úspěchu a to je velmi motivovalo k další práci. Používali jsme malá i velká písmena, souhlásky M, T a zejména samohlásky, ale i iniciály dítěte. Tyto kroky se opakují, dokud dítě nepřiřadí čtyři, šest a devět písmen.

3. stupeň – slova
Stejným postupem jako s obrázky, pracujeme se slovy. Začínáme se dvěma slovy, která by měla být svou délkou a vzhledem lehce rozlišitelná (např. dům a žirafa):
Přiřazování jedné kartičky. Pokyn „Polož slovo ŽIRAFA na ŽIRAFA.“ 
Výběr jedné kartičky. Pokyn „Dej mi ŽIRAFA.“
Přiřazování dvou kartiček. Pokyny „Polož slovo DŮM na DŮM. Polož ŽIRAFA na ŽIRAFA.“ 

Výběr ze dvou možností. Pokyny „Dej mi ŽIRAFA. Dej mi DŮM.“
Opět cvičíme přikládání stejného obrázku na stejný obrázek, v tomto případě je to slovo, většinou podstatné jméno v prvním pádě. Později používáme i jiné slovní druhy, např. přídavná jména a proto je vhodné respektovat tvar na kartičce a slovo neskloňovat. Na tomto stupni používáme matrice do šesti slov. Výběr slov by měl vycházet ze zajímavého a emočně důležitého okolí dítěte. V této fázi nácviku volíme slova, která si nejsou podobná. Musíme mít jistotu, že dítě různá slova od sebe rozliší.

Podstatné je, že pracujeme jen s kartami se slovy, nepoužíváme žádné znázorňující obrázky. Postupem času si vytvoříme sadu slov, které dítě postřehnutím bezpečně přečte. Karty využijeme k dalším činnostem a hrám pro nácvik pohotovosti čtení. Významnou součástí her je tvoření vět, kdy z karet slov skládáme jednoduché věty např. To je dům., To je máma., Máma pije. Táta pije. atd.

Pokud se rozhodneme pomocí metody procvičovat slova ze Slabikáře se staršími žáky, volíme i slova podobného tvaru. Může se jednat o různé tvary sloves, např. spát, spala, spím, spí, nebo přídavných jmen, jako např. velký, velká, velké.

Dalším stupněm metody Macquarie je využití předchozích kroků ve čtení kratších textů. Nejvhodnější je vyrobit čítanku pro každé dítě zvlášť, vycházet z jeho vlastních zážitků a jeho slovní zásoby. Volíme kratší věty nebo krátké příběhy k fotografiím či obrázkům. Využíváme už osvojená slova.

Žáci při přikládání slov začínají velmi rychle rozlišovat první a poslední písmena ve slovech. Ve čtení některých slov jsou pohotoví a díky druhému stupni nácviku znají podstatnou část písmen české abecedy. Nyní je možné začít s nácvikem čtení analyticko – syntetickou metodou. Pro nácvik čtení slabik jsme vytvořili a využívali vlastní, 4. stupeň.

4. stupeň – slabiky
Tato fáze v původní Macquarie metodě není. Naučený postup jsme využili i pro nácvik pohotovosti čtení slabik. Bez zdlouhavé instruktáže děti přikládají a čtou matrice se 4 – 9 slabikami.

Variant využití je hodně - čtení psacího písma, poznávání barev, geometrických tvarů, počtu. Metoda je s malými obměnami použitelná i v jiných předmětech. Kartičky je možné použít i při jiných činnostech - jako tzv. fleshcards (rychle říkej, co vidíš), Kimova hra (co je pod šátkem, co chybí,..), Na pošťáka (ber jednu za druhou, říkej a odkládej do schránky) atp.

Pedagogické zásady: 

Krátké a jasné pokyny
Pokyny formulujeme stále stejně, se stejnou hlasitostí. Udržujeme ustálený pracovní rytmus. Sedíme naproti dítěti, pracovní místo máme stálé.
Princip bezchybného čtení
Předcházíme chybným odpovědím, proto raději vedeme dítěti ruku nebo mu obrázek ukážeme. Pokud dítě obrázek umístí nesprávně, úkon nekomentujeme, ale beze slova opravíme a pokračujeme v práci. Bezchybné učení je pro dítě zážitkem úspěchu, dodává mu sebedůvěru.

Malé kroky
K dalšímu stupni přistoupíme tehdy, pokud dítě zvládá aktuální stupeň s radostí a rychle.

Radost
Dítě a učitel mají pracovat s radostí. Dítě chválíme a dáváme mu najevo uznání. Je důležité umět je pochválit i za maličkost, např. za to, že vydrželo pěkně sedět.

Slova
První čtená slova mají vycházet z okolí dítěte, jako např. jména příbuzných a přátel, hračky, jídlo atd.

Pravidelnost
Důležité je pracovat pravidelně. Zpočátku čteme jen několik minut denně. Později je vhodné čtení s jedním dítětem prodloužit na 15 – 20 minu denně.

Shrnutí
Metoda je použitelná v počátečním čtení pro nácvik čtení obrázků, písmen, slov i slabik, ale i v jiných předmětech. Metoda Macquarie vede dítě velmi jednoduchým způsobem k soustavné a systematické práci v lavici, zlepšuje a prodlužuje jeho schopnost koncentrace. Také podstatně rozvíjí jeho verbální pohotovost pro čtení. Dítěti umožňuje cvičit si výslovnost slova, učitel mu poskytuje vzor i zpětnou vazbou. Využívá pravidelné střídání pauzy, výzvy k činnosti a pochvaly. Významnou mírou buduje jeho sebevědomí. S dítětem pracujeme denně. Délka a četnost lekcí, stejně tak počet matric ve složce odpovídají individuálním schopnostem dítěte. Výběr obrázků a slov volíme podle potřeby. Základní sady slov najdeme i v doporučené literatuře. Při výběru slov zohledňujeme jak artikulační možnosti dítěte, tak i vzdělávací cíle.

Literatura a odkazy:
http://www.multilit.com.au/
„Diagnose Down-Syndrom – Was nun?“ Sanderausgabe, Leben Mit Down-Syndrom, Deutches Down-Syndrom InfoCenter, Lauf a. d. Pegnitz, 1999, ISSN 1430-0427

Kde stáhnout obrázky:
http://www.globalni-cteni.cz/clanek/obrazky-z-prvniho-cteni/
Obrázky sady See and Learn již nejsou k zdarma k dispozici, jsou součástí metodického materiálu, který se dá jenom koupit:
http://store.dseenterprises.org/collections/see-and-learn
Ale je možné vyhledávat na Googlu, najdeme zde spoustu věrných fotografií, které, když je nebudeme publikovat, určitě můžeme použít :)
(zum)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...