8. února 2011

Centra integrované podpory v MSK


Vznik Center integrace podpory je projekt Moravskoslezského kraje v operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt je zaměřen na zlepšení vzdělávacích podmínek žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním postižením) individuálně integrovaných v  hlavním vzdělávacím proudu.

V rámci projektu se speciálně pedagogická centra v MSK transformují na Centra integrované podpory.

Hlavním úkolem Center integrované podpory je zajištění kvalitních poradenských služeb svým klientům a metodická podpora pedagogickým pracovníkům, kteří s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných školách pracují.

Každé Centrum zajišťuje poradenské a intervenční služby pro žáky s určitým druhem (případně druhy) zdravotního postižení. Stěžejní část činnosti spočívá v individuální a skupinové práci s klienty (žáky i jejich rodiči). Dále Centra zajišťujít odbornou, informační a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům v různých oblastech speciálně pedagogické péče o žáky a mezirezortní spolupráci.

Projekt je realizován ve spolupráci s partnery - organizacemi zřizovanými MSK - speciálně pedagogickými centry v MSK.

Vzdělávání pro speciální pedagogy SPC
Aplikace nových metod, postupů a poznatků v somatopedické praxi
3-denní vzdělávací akce, zaštítěna odborníky - MUDr. Marie Kunčíková, přednostka Kliniky dětskéneurologie Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr. Irina Chmelová, přednostka Kliniky léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava a Danuška Červenková, rehabilitační sestra Kliniky léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava
Trivium
lektor  Mgr. Zuzana Pavelová, Mgr. Zuzana Melecká
Znak do řeči
lektor  Mgr. Zuzana Pavelová

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky běžných škol
Metodická podpora k nácviku čtení, psaní, počítání
lektor  Mgr. Zuzana Pavelová, Mgr. Zuzana Melecká
Integrace žáku se speciálními vzdělávacími potřebami - legislativa
lektor Mgr. Sylva Obrtelová, Mgr. Petra Hennhoferová
Rozvoj grafomotoriky u žáků s tělesným a mentálním postižením
lektor Mgr. Zuzana Pavelová
Podpora komunikace, terapeutické krmení
lektor: Mgr. Silvie Vaňková
Podpora komunikace, AAK
lektor: Mgr. Zuzana Pavelová, Mgr. Zuzana Melecká

Vzdělávání pro děti, žáky, studenty a rodiče
Logopedická péče 
Mgr. Jana Thielová, Mgr. Vladimíra Žatecká
Nácvik psaní na PC
Mgr. Petra Hennhoferová
Práce s třídním kolektivem
PhDr. Monika Ticháčková
Prezentace kompenzačních pomůcek:
fa Petit, o. s.
Sociálně právní poradenství
Bc. Ivana Celtová
Terapeutické skupiny
PhDr. Monika Ticháčková
Rozvoj kognitivních funkcí metodou FIE
Mgr. Sylva Obrtelová, Mgr. Zuzana Melecká
Trivium
Mgr. Zuzana Pavelová

V rámci projektu bude vytvořena metodika psaní na PC pro žáky s tělesným postižením, Mgr. Petra Hennhoferová na ní už pracuje. Projekt bude ukončen v lednu 2013.
(zum)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...