14. listopadu 2012

Setkání pracovníků speciálně pedagogických center na Moravě - sekce MP

V úterý 13. listopadu proběhlo setkání Asociace pracovníků speciálně pedagogických center se zaměřením pro děti a žáky s mentálním postižením ve všech moravských krajích. Setkání se zúčastnili pracovníci speciálně pedagogických center ze Zlína, Brna, Ostravy, Bruntálu, Blanska, Kyjova a Opavy. Z krajského úřadu přijala pozvání Mgr. Kamila Králová z odboru školství a ze statutárního města Opavy z odboru sociálních věcí Y. Hrbáčová a S. Jahodová.

Setkání zahájil ředitel ZŠ, PŠ a SPC Mgr. Jiří Kupka a uvedl krátký film o škole a SPC.

Na programu setkání byla zejména výměna zkušeností jednotlivých SPC v souvislosti s novou legislativou. Tzv. rediagnostika  všech žáků zařazených do jiného vzdělávacího programu než programu základní školy po roce od vyšetření. Podle výkladu některých odborníků se rediagnostika týká i žáků dlouhodobě se vzdělávajícíh podle upravených vzdělávacích programů (příloha RVP ZV pro LMP, ZŠS díl I. a díl II.). Speciálně pedagogická centra pro tato šetření nejsou vybavena ani personálně ani materiálně - dostatkem diagnostických nástrojů pro opakované šetření. Někteří rodiče, i pedagogové žáků s mentálním postižením vnímají tuto nutnost jako zbytečnou a spíše by ocenili, kdyby pracovníci SPC měli více času na individuální vedení jejich dětí v rámci speciálně pedagogické či psychologické intervence. Potřeba takovéto podpory je nutná zejména u žáků integrovaných v běžném vzdělávacím proudu.

PaedDr. Petr Petráš informoval přítomné o setkání zástupců APSPC s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jindřichem Fryčem a ředitelem odboru vzdělávací soustavy Mgr. Jakubem Stárkem ve dnech 15. 10. a 2. 11. Toto téma rozproudilo zájem a živou diskuzi. MŠMT na první schůzce přislíbilo poskytnout pedagogické veřejnosti právní výklad vyhlášky  č. 72 v platném znění. Na schůzce 2. listopadu k dispozici tento výklad nebyl a prozatím není. AP SPC byla oslovena ministerstvem, aby se v krátkém čase vyjádřila k Plánu opatření z 19. října. Připomínky asociace si můžete přečíst zde. Plánovaný dokument zasáhne do speciálního školství v nejbližších letech a bude se týkat i základního vzdělávacího proudu, nejenom základních škol praktických. V materiálu se ministerstvo mj. zaměřuje na zlepšení diagnostiky, která je pro děti i rodiče často frustrující. Dokonce je záměr do vyhlášky povinně uvést konkrétní diagnostické nástroje.(Zdá se, že některá témata nebyla konzultována s psychology, ani se speciálními pedagogy).

Psychologové ve speciálně pedagogických centrech jsou schopni zodpovědně diagnostikovat intelektové schopnosti dítěte a taky to tak dělají. Ale v SPC neřešíme jenom intelektové danosti žáka, ale pojmenováváme jeho vzdělávací potřeby, případně podporu rozvoje některých jeho funkcí, bez které není možné ve vzdělávání dál pokračovat. Bohužel se změnami vyhlášky č. 72 jsme zahlceni opakovaným diagnostikováním mentálního postižení a na podporu žáků budeme mít čím dál méně času.

Realita v základních školách je v současnosti však taková, že zde neselhávají jen žáci s lehkým mentálním postižením, ale i žáci s intelektem v oblasti podpůměru. Žákovi s mentálním postižením dokážeme ulevit z nároků. Pokud zůstane v běžné základní škole, doporučíme mu individuální vzdělávací plán dle přílohy pro žáky s LMP, metodicky vedeme pedagogy i rodiče a poskytujeme mu speciálně pedagogickou péči podle potřeby a možností SPC. Pokud mají rodiče zájem o změnu školy,  zvolíme vzdělávání žáka ve škole, která vzdělává podle přílohy pro žáky s LMP.

Žáci s intelektovým nadáním v oblasti podprůměru jsou odkázáni na tzv. vyrovnávací opatření, která často nestačí ke kompenzaci jejich oslabení. Jejich postavení v kolektivu nebývá příliš dobré, nezřídka se u nich setkáváme s problematickým chováním. Těmto žákům by úlevy v učivu také v mnohém pomohly, bohužel, toto není pod vedením SPC možné. Tito žáci musí zvládat osnovy základní školy, metodickou podporu rodičům a školám poskytují pedagogicko psychologické poradny.

Mgr. Zuzana Pavelová nás seznámila s návrhem, jak by bylo možné popsat vzdělávací potřeby dětí tak, aby i žákům s intelektovými schopnostmi v oblasti podprůměru bylo možné poskytnout podporu. Návrh bude dále zpracováván podle připomínek a poté poskytnut projektu VIP III. - RAMS, o kterém informoval PaeDr. Petr Hanák.

Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě i v  Havířově představil  jeho ředitel Mgr. Petr Fabián.

Zápis ze setkání bude k dispozici na stránkách Asociace.

Pár fotografií ze setkání:

Setkání se uskutečnilo díky ochotě Statutárního města k zapůjčení prostor v Obecním domě.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...